Archive for rada asik

Kursus Kamasutra

Basa kayaan kantor keur simpe, brosur teh ku kuring dibuka. Tadi dibagi-bagi ku budak ngora di jalan nuju ka kantor. Harite teh langsung we dipesakan da tembong narik ati. “Kursus Kamasutra.” Kitu judulna teh.
Basa dibuka, kuring langsung kairut. Kursus teh diayakeun saminggu sakali. Waktuna malem minggu. Biayana memang rada mahal, Rp 1 juta sabulan. Tapi dina brosur teh dijanjiekun nilai tambah: langsung praktek. Teuing naon maksudna.
Lah-lahan nomor dina brosur teh ku kuring ditelepon. Nu narima awewe darehdeh naker. Kuring langsung nalungtik perkara kursus tea. Ternyata cenah memang aya praktek langsung. Tapi tiap peserta teh teu kudu mawa pasangan. Jadi praktekna jeung saha? Ditanya kitu teh Si eneng nyikikik. Kuring jadi ratug tutunggulan.
Lah-lahan sore eta keneh kuring langsung daftar. Transfer lewat ATM mayar biaya kursus teh. Sanggeus bukti pembayaran dibejakan lewat telepon, kuring langsung dibere alamat kursus: pertokoan Caladi di jalan Dadali. Kursus dimimitian poe sabtu. Bet karasa teu sabar ngadagoan poe munggaran
kursus teh.
Basa waktuna geus datang, kuring muru tempat kursus. Teu hese neanganan. Ruko leutik tempat kursus teh, diapit ku tempat fitnes jeung salon. Basa kuring asup, wanoja ngora ngabageakeun.
Kursus teh di lantey kadua. Semi privat, ceuk si wanoja teh, lantaran tiap peserta ditempatkeun di kamar sorangan-sorangan. Engke instruktur nu bakal ngadatangan tiap-tiap kamar mere pituduh.
Urang India instruktur kursus teh. Pangawakanana jangkung badag, kulitna hideung. Ngarana Kumar Singh. Sigana pas, yeuh. Kapan kamasutra teh seni bercinta ti India lin.
Moal dicaritakeun kumaha basa-basina si juragan Kumar teh. Kapan soal teori-teori mah dina buku jeung video oge loba lin. Satengah jam manehna mere penjelasan panjang lebar soal teori teh. Kuring unggeuk-unggeukan we, ambeh siga bener-bener ngarti.
“Kumaha tos ngartos? Tiasa dilajengkeun kana praktek?” Kang Kumar mungkas penjelasannana soal teori. Kuring gura-giru unggeuk. Tah, ieu bagian anu ku kuring dianti-anti teh.
Kumar ngagero dina lebah interkom. Teu lila aya nu keketrok kana panto. Kuring colohok basa nu keketrok asup teh.
Naha teu salah kitu? Ieu kitu layan kuring praktek teh? Beu, bangkok atauh ieu mah. Dreum ketah. Beungetuna manis, tapi awakna sigana leuwih ti 100 kg.
Kumar sigana surti kana kaheran kuring. “Praktek munggaran soal foreplay. Ieu janten ujian kangga bapa. Kumaha cara ngahudang birahi pasangan urang,” pokna.
Kuring garo-garo teu ateul. Naha taya deui nu leuwih langsing kitu? Tapi ah, antukna kuring nurut oge, siap-siap mraktekkeun teori pemanasan nu tadi dijelentrekeun.
Kuring nangtung papahareup jeung eneng gendut tea. Manehna ngagalenyu. Huntuna tembong rada koneng. “Sok mulai. cara ngusapan jeung nyium.” Kumar ngomando.
Si Endut teh ngadeuketan. Sok leungeuna kana dada kuring. Terus ngusapan, lemes kacida. Aduh, kuring langsung ngabirigidig. Memang lebah dada teh jadi titik lemah kuring. Ari geus kitu mah teu burung lungsur langsar. Kuring ngusapan manehna, manehna ngabales. Kuring nyucup pipina manehna sumerah. Leungeun kuring terus ngatapyak, nguap kaditu-adieu. Si eneng teh pinter pisan ngalayanana. Tapi basa adegan beuki panas, Kumar langsung motong. “Cukup, cukup!”
Si endut langsung ngajauhan. Terus ninggalkeun kamar bari maledog ku imut. “Pertemuan pertama tos lekasan. Urang teruskeun minggu payun,” ceuk Kumar. Kuring masih keneh hareugeungeun. Napsu teh keur ngaberung basa tadi dititah eureun.
Memeh ninggalkeun tempat kursus kuring ngaharewos ka Kumar supaya pas praktek lanjutan pasangan kuring diganti kunu leuwih sip. Manehna unggeuk bari ngegelenyu. Kuring mulang bari ngarasa reugreug.
Minggu hareupna, geus taya deui teori. “Langsung praktek,” Kumar ngomong bari imut. Kuring dag-dig-dug. Basa pasangan praktek dibawa ka kamar kuring olohok. Euleuh-euleun naha siga bentang film geuning. Beunget manis. Kulit sampulur koneng. Awakna oge estu sampurna ngabentuk biola. “Nani,” pokna ngenalkeun maneh bari ngasongkeun leungeun. Kuring gura-giru nampanan.
Sanggeus mere pesen nu kudu dipraktekeun, Kumar terus ninggalkeun kamar.
Sakedapan kuring jeung Nani pada ngabetem. Asa rada kagok. Tapi imut manehna terus nyairkeun suasana. “Mangga atuh urang ngawitan,” pokna. Kuring unggeuk.
“Kamari tos diajar carana pemanasan. Sok geura urang praktekeun deui.”
Teu cara kamari, ayeuna mah segut pisan kuring teh. Basa manehna ngadeukeutan leungeun kuring langsung gap kana leungeuna.
Praktek dimulai! Jeung lain bag-bagan pemanasan wungkul ni dipraktekeun teh, tapi oge langsung kanu leuwih jauh. Termasuk soal macem-macem posisi salila berhubungan.
Basa isukna kuring ngaharewos ka Si Odi, babaturan di kantor, manehna tembong teu percaya. “Ah maenya?” pokna bari kerung. Basa ku kuring dijelentrekeun ti awal nepi ka ahir lalampahan salila kursus, manehna langsung nyoara, “Atuh eta mah teu beda jeung pelacuran terselubung,” pokna.
Kuring langsung nyeuneu dikitukeun teh. Atuh sarua we jeung nyebut kuring lacur ari kitu mah. Terus we kuring teh ngajelaskeun elmu anyar nu ku kuring kapulungan tina kurses tea. Samemehna mah kapan timana teuing kuring apal kana nikmatna gaya <I>coming from behind<I>.
“Alah, percuma apal loba gaya oge ari teu bisa dipraktekeun ka pamajikan mah,” tempas Odi.
Aeh, enya nya. Omongan si bebengok teh terus kapikiran. Peutingna, basa si bungsu geus reres dipepende, kuring noel imbit emana. Manehna tembong surti. “Urang di kamar tukang we, Pa.” pokna. Biasana kamar tukang teh dipake ku Si Yayah tapi pembantu teh geus dua poe balik.
Di kamar tukang, dina cahaya lampu nu remeng-remeng, hasil kursus teh ku kuring dipraktekkeun. Ti mimiti jurus pemanasan nepi ka gonta-ganti posisi. Tapi ternyata teu sesuai harepan. Basa Rina, pamajikan kuring, dititah ganti posisi manehna nolak bari jejebris. “Ih akang geuning aneh-aneh. Hayoh, diajar ti mana. Ngadon jajan di luar nya?”
Beu nu aya mah napsu kuring teh langsung we alum. Kamar tukang nu tadina pinuh ku harurung kanimat, akhirna malah caah ku amarah. Pamajikan curiga, kuring bebeakan nolak bari ambek.(*)

Iklan

Leave a comment »

Asmara Nyi Randa

Ceu Kokom teh randa ngora. Umur 35 taun, pepegatan karek 6 bulan. “Daripada nyeri hate diduakeun,” pokna soal alesanana menta pegat ti Kang Junaedi. Najan sababaraha kali ngabantah, tapi Kokom boga bukti surat cinta keur salakina.
Loba nu ngahelaran Ceu Kokom teh. Tapi can aya nu pas jeung lelembutanana. “Hayang ka bentang lapangan,” ceuk Ceu Kokom. Ti leuleutik manehna memang geus resep kana maenbal. Kabawakeun ku karesep akina aalmarhum anu mindeng pisan ngajak manehna lalajo.
Sabenerna aya lalaki nu cocok jeung hate Ceu Kokom. Ngaranna Sasmita. Pinter pisan maenbal. Katelahna teh si bajing, pedah mun keur maen lincah pisan ngahindar tengkasan batur.
Sasmita teh karek 29 taun umurna. “Tapi perbedaan umur man lain masalah,” Ceu Kokom tangginas pisan ngajawab lamun di gonjak ku Bi Mumun. Memang tatanggana eta apal pisan yen Kokom teh ngidolakeun Sasmita. Malah Bi Mumum nyaksian pisan Kokom teh nyelapkeun poto sasimta dina loketna.
“Memang lain umur nu ngahalangan mah. Tapi Neng Lia,” Bi Mumun ngagonjak. Memang Sasmita teh mindeng diisukeun ditaksir ku Neng Lia, bentang kampung anak pangsiunan Camat.
Ngadenge panggonjak Bi Mumun teh Kokom jebi. “Siapa takut?” pokna. Kokom memang teu siuen bersaing. Malah wani pisan. Manehna oge wani togmol nepikeun eusi hatena ka Sasmita. Tapi Sasmitana justru kalah murungkut. Kaget meureun nempo kawani randa ngora anu salawasna make pakaen seksi teh. Basa Kokom reres nyatakeun cinta, si tukang ragaji teh malah kabur tanpa pamitan deui. Kokom harita teh ukur bisa camberut bari nenjragan taneuh saking ku jengkel. “Ih, piraku aya ucing teu beuki ku lauk asin?” pokna.
Tapi manehna teu kapok. Terus nenangan celah keur ngadeukeutan Sasmita.
Malem ieu kebaneran aya layar tancep di alun-alun desa. Neng Kokom dandan sataker tanaga. Biwir ambucuy, pipi beureum, tur awak seungit ku parfum. Manehna oge tetap make pakean trademark-na: rok mini jeung kaos yukensi.
“Aduh, ieu randa bengsrat rek kamana mani gaya kieu? Nyegat tukang ragaji?” Bi Mumun langsung ngagonjak basa mireungeuh Kokom kaluar ti imah.
“Mau tau aja,” tembal Kokom bari buru-buru indit. Manehna keur hoream ngalayanan kacerewedan tatanggana teh.
Tetela geus rame alun-alun teh. Padahal film gratisan teh can mimitu diputer. Kokom luak-lieuk. Terus koloying kaditu-kadieu. Neangan buah hatena: Sasmita si bentang lapangan. Tapi lapur taya kalangkangna.
“Ucil, nempo Sasmita?” tanya Kokom ka si Ucil nu keur nguyup bajigur. Ucil teh batur gawe Sasmita. Manehna oge jago maenbal. Tapi Kokom teu kataji ka manehna mah. Awakna pengkrang tur geus buntutan. Satilu-tilu malah anakna ge.
“Tadi mah di beulah ditu,” Su Ucil nunjuk hareupeun bale desa.
Kokom ngaleos ka tempat anu ditunjuk. Katatang-koteteng, berekah teu kapanggih. Hatena tambah jengkel lantaran karasa ngadadak hayang kiih. Kiih dimana? Piraka kudu balik ka imah mah. Ah, lah-lahan manehna nuju ka gigireun bale desa. Di dinya aya rungkun kembang. Tempat aman keur ngaleupaskeun hajat.
Lauk-lieuk, sepi. Porosot calana jero di kahadapkeun, gog manehna cingogo. Tapi can cer, ceulina kaburu ngadenge sora anu sering kaimpi-impi. Sora Sasmita. Datangna tina rungkun kembang beulah kulon.
Kokom gesat-gesut hudang tur menerkeun calanan. Lalaunan manehna ngadeukeutan rungkun asal sora.
“Sayang, sok atuh ka dieu. Hanyang sun yeuh.”
Deg, Ceu Kokom lir digodam. Naha Sasmita keur indehoy jeung saha.
“Ih, kalah ngabalieur. Kadieu sok. Tah kitu. Abdi geus teu kaduga. Kangen.”
Ceu kokom ngeteyep ngadeukeutan. Kadenge sada celengok nu keur ciuman. Kokom asa nelektek. Naha jeung saha Sasmita teh? Jeung Neng Lia?
“Aduh sayang biwir salira teh kacida manisna. Lir diolesan madu.”
Sora Sasmita ditembalan ku sora seuri laun. Kokom beuki deukeut. Manhena bisa nempo nu keur asik paduduaan, diuk pagegeye, rapet pisan. Tapi teu ketembong beungeutna da nyanghareup ka beulah ditu.
“Sayang, hayu atuh urang mulang. Mempeng di imah keur kosong. Geus teu kuat yeuh.”
“Engke ah, hayang lalajo heula.”
Hah? Kokom kaget. Na sorana teh asal kenal pisan. Tapi ah, piraku.
“Ah, ulah lalajo heula. Geus teu kaduga. Yeuh geura cabak geus nangtung titatadi.” Sasmita tembong ngaragamang kana leungeuna pasanganan. Terus ditarik ke lebah puhu pingpina.
“Ih, mani jeceng..,” tembal pasangannana bari nyikikik.
Kokom tambah ngarenjag. Memang teu salah, sora jelema kadua teh kacida akrab jeung manehna. Nyi randa teh ngarasa bumi asa tungkeb. Awakna rampohpoy. Leuleus.
Manehna kaduga ngajerit. “Kurang ajar. Lalaki atah adol!” Pasangan nu keur asik teh tembong kaget. Grubug, terus nangtung. Lampu ti lapangan antra nyorot beungetu duanana. Sasmita tembong reuwas. Oge lalaki anu aya di gigireunana. Lalaki…memang benar lalaki.
Kokom tutunjuk. “Kurang ajar. Jadi itu ieu nyah mengkeluk anu jadi lantaran baruntak rumah tangga urang teh,” pokno satengah ngajerit. “Duh kang Junaedi teungteuingeun.” Kokom rahpompoy. Bruk ambruk. Sasmita jeung Juanedi olohok.(*)

Comments (1) »

Asmara jeung Gurilap Bedog

Mana mangkeluk teh? Maman nyumput dina dapuran kapol. Matana seukeut nengetan buruan tukangeun imah Mang Kosim. Tapi nu tembong ngan ukur Onih, pamajikanana, nu keur sibuk nutu. Na kamana mangkeluk teh?
Maman inget omongan si Gopar, Si ontohod Kosim teh sok meped-meped si Onih mun keur nutu. “Malah pasti leuwih ti meped mungkul,” harita teh si Gopar nyakakak.
Maman muncereng. “Maksud ilaing naon euy?”
“Ah, uing mah karunya we ka didinya. Pamajikan dihakan batur, diantepkeun bae.”
Maman beuki nyeuneu. “Dihakan? Naon maksud sia teh?”
Gopar nyakakak. Bau alkohol merul tina napasna. Sigana manehna tas nginum di pangojegan tadi. “Ari pamajikan silang sok mawa beas loba kan ari balik di imah Si Kosim teh?” tanyana.
Maman teu nembal. Gopar deui-deui ngagakgak. “Na maneh teu mikir, piraku buburuh nutu sapajuan nepika diburuhan satengah karung? Memang nutuna sok meunang sakumaha? Dua karung? Hahaha.”
Maman kerung. Memang manehna oge mindeng heran. Tapi salila ieu mah nyangka Ki Kosim teh memang berehan.
“Yeuh aing mah karunya kam aneh, Man. Loba nu geus nyaksian, kadang-kadang pamajikan maneh teh sok diajakan kajero imah ku Si Kosim. Ngadon naon coba? Nu matak nyurigakeun mah ngajak kajero imahna teh pas pisan mun pamajikannana keur euwueh di imah.”
Lamunan Maman teh kaganggu ku sora reungit anu rabeng gigerun ceulina. Reungit bangkawakok! Maman terus nitenan deui intipanana. Eh, itu, si mangkeluk teh kaluar ti dapur. Maman gancang narik awakna supaya teu kanyahoan ku Kosim anu tembong langsung nengetan kayaan. Cileuk kaditu, ciluek kadieu.
Hah, heueuh nyurigakeun pisan polahna teh. Tuh tembong manhena terus ngadeukeutan si Onih. Ngajak ngobrol. Tapi Maman teu bisa ngadenge naon nu diobrolkeun da rada jauh jarak manehna nyumput jeung tempat pamajikanan nutu teh.
Nu ngobrol tembong uplek. Maman nyaksikan pamajikanan kalan-kalan seuri. Tapi ari leungeuna mah terus nutu. Ari Kosim ngadon diuk dina tunggul kai.
Kira-kira lima menit, Kosim cengkat. Culak-ciluek. Terus ngadeukeutan ka si Onih. Manehna ngadon ngaharewos. Si Oneh eureun nutuna. Ngadon nyikikik baru neunggeul dada Kosim. Maman nguntab nempo kitu teh. Tapi menehna nyabar-nyabarkeun hate.
Nu ngobrol beuki asik. Kosim malah tembong nyekelan leungeun onih, terus ditungtun nuju ka dapur. Onih nurut. Nuturkeun bari rurat-reret ka sabudeureun tempat.
Di tukangan dapuran kapol, Maman tambah kekerot. Bener sigana kacurigaan si Gopar teh. Manehna nyaksian dua intipannana teh arasuk ke dapur. Ati-ati, Maman gancang ngadeukeutan jandela dapur. Tina sela-sela jandela nu geus bobo manehna bisa awas kajero dapur. Tembing Kosim jeung Onih geus diuk pagegeye. Masih ngobrol bari pating cirihil seuri. Maman ngarampa bedog anu ngagaplok dina cangkengna.
“Sok atuh buka.” Sora si mangkeluk.
“Alim ah isin.” Onih nembalan. Tapi panonan ngadon ngadilak, semu nu ngajak.
“Ah, era ku saha. Pan euweuh sasaha.”
Onih cicing. “Sok atuh ku bapa dibukana.”
Leungeun Kosim langsung gerilya, mukaan kancing kabaya. Onih teu nolak. Teu lila awakna tinggal kutang jeung samping. Kosim can eureun. Kutang nu geus kuleuheu teh langsung didudut. Onih satengah bulucun.
Kosim beuki napsu. Awakna tembong semu ngadegdeg basa nguculan samping Onih. Onih oge rikat mantuan. Teu kungsi lila manehna teh geus bener-bener bugil. Kosim riket ngudaran pakean sorangan. Dua awak nu taranjang terus siling tangkeup. Bruk kana salu.
Di luar jandela Maman mata simeuteun. Bener-bener teu percaya ku polah pamajikanan. Dasar awewe murahan! Paingan baheula ema make sababaraha kali nanya basa manehna ngajak ngalamar nyi ronggeng teh. Sigana ema geus boga dugaan.
Di jero, nu papuket beuki maceuh. Kosim ngahegak, Odah humarurung. “Teras Pa. Aduk ni’mat pisan. Teras pa, teras..auw…aduk..enak…” Kosim beuki motah, Odah beuki sering aduh-aduhan.
Maman ngadegdeg ku ambek. Manehna oge heran kabina-bina. Tilu taun rumah tangga, can pernah salila hubungan badan manehna ngadenge pamajikanan humarurung siga kitu.
“Dasar bangkawarah!” ambekna geus teu kaampeuh. Sret, mesat bedog. Sebrut narajang panto. Nu papuket kaget. Maman teu talangke, ngayunkeun bedogna sababaraha kali. Sora humarurung nu pinuh ku napsu teh ganti jadi koceak maratan langit.(Saung Ranggon, Feb 2008)

Leave a comment »

Kasirep Geol Tukang Karedok

Datang ka imah awak cape. Tapi di dapur teh ngan nyampak deungeun sangu sesa isuk-isuk. Huh, sebel! Pasti sakadang pamajikan teh sibuk ngadon ngarumpi di imah tatangga nepi ka poho masak. Di geroan, anak mitoha teh teu elol-elol. Sebel.Gejlig we kuring indit. Pakean kerja ge can ieuh disalin. Leos ka tungtung gang, muru ka warung karedok langganan. “Geuning sepi, Wa?” tanya teh baru gek diuk. Wa Yoyoh nu keur ngalamun tembong kaget. “Wah karek pada bubar. Tiisuk mula rame,” jawabna. “Karedok jang?”

Kuring unggeuk. “Tapi hayang si enenglah nu ngarendosna,” tembal teh.

Wa Yoyoh jebi. “Da euweuh si eneng nage. Keur ka pasar. Pangna oge nu mareuli teh bubar kabeh.”

“Yah,” kuring ngangluh. “Lila keneh teu? Mun sakeudeung mah didagoan we.”

“Moal lila sigana mah.”

“Nya, sok atuh menta cikopi.”

Aya satengah jam mah ngadagoan. Cikopi teh beak sagelas. Jol nu di anti-anti teh datang. “Euleuh geuning aya Kang Doni,” cenah bari ngabelenyeh. Sok babawaanana ditunda.

Kuring males imut. “Muhun, tos kesel ngantosan yeuh.”

“Euleuh karunya teuing.”

“Muhun, tos sono deuih. Tos lami teu ngarasoan geol Eneng.”

“Baruk? tos hoyong digeol nyah. Nya mangga atuh. Nganggo lada teu?” Pokna bari teu leupas ti emut.

“Sakedik we lah.” jawab teh pondok. Teu kungsi ngengkekeun deu, Si Eneng teh terus beraksi. Cengek jeung sabaturna diasukeun kana cowet. Kacang panjang, kol, jeung kacambah terus nyusul. Leungeunna ngarendos, bujurna milu geol. Muter matak ratug angen. Kuring teu sirikna teu ngiceup ningalikeun geol si Eneng teh. Ari pikiran mah geus kamana boa.

Karedok si Eneng teh terkenal jeung loba langgananan lantaran ku geolan eta. Nu ngageolna hade, geolna oge matak ratug jajantung tur hareuras otot. Kumplit we.

Tapi da tara lewih ti kitu. Si Eneng teh da geus aya nu boga. Kang Joni nu sok narik angkot. Para langganan warung teh ukur bati neuteup atawa ngaheureuyan ku omong. Tara leuwih ti kitu. Paling leuwihna teh ukur ngabayang-bayang nu teu pararuguh.

Siga kuring ayeuna. Buktina beres ngadahar karedok teh kuring tuturubun balil. Neangan anak pamijakan. Aya hasrat anu menta dibedahkeun. “Sumi! Sumi! Dimana maneh?” Kuring cocorowokan ti dapur.

Paniisan, 28 Jan 2008

Leave a comment »

Ahirna Ditulis Tangan

Kang Apud teh juru ketik di kantor Dikbud. Ari istrina sok nyiar tambahan balanja tina wawarungan di hareupeun imah. Najan geus boga budak dua, umur 5 taun jeung 3 taun, tapi duanana tembong pada geuguet bae.Malah maranehna boga isyarat khusus upama rek boga hajat teh. Supaya teu kabaca ku barudak, cek Kang Apud. Eta isyarat teh hiji poe dugunakan.

Harita teh ba’da magrib. Kang Apud gogoleran dina korsi bari nongton TV. Ari istrina sibuk ngaladenan nu balanja. Acara TV teh pinuh ku sinetron. Kang Apud terus mindah-mindah chenal, neangan acara nu alus. Tapi berekah teu manggih nu cocok. Antukna remor teh dipanteng dina salah sahiji stasiun tv anu keur nyiarkeun lagu-lagu. Pas nu duputer teh lagu barat. Lagu hip hop cek barudak jaman kiwari mah. Nu nyanyinya lalaki negro diiringan ku panari latar anu sareksi.Nempo gutak-gitekna panari latar anu make rok mini teh, Kang Apud ujug-ujug timbul birahi. Waduh-waduh. “Lin, kadieu geura, apa miwarang.” pokna ngageroan anakna nu geder anu keur anteng ngagambar. Lina hudang, ngadeukeutan. “Yeuh pang nyarios keun ka ema. Ema hoyong ngetik kituh. Ema piwarang nyandak pitana ka kamar,” cek kang Apud. Lina ungeuk. Loes we.

Calakan memang anak na teh. Teu lila geus jol deui. “Engka heula saurna pa. Emana nuju sibuk,” pokna. Kang Apud camberut. Perasaannya geus teu ngareunah. Koloying ka kamar. Dug ngedeng, tapi kalah guling gasahan. Los ka kamar mandi. Euluketek lila pisan. Basa kaluar ti kamar mandi, jebul Lina ti warung mamawa bungkusan snack. “Pa saur ema pang mantuan keun nutup warung supados pitana tiasa cepet diangggo,” cenah bari sungut pinuh ka dahereun.

Kang Apud camberut. “Ah telat. Bejakan ke ema, ketikanna geus ditulis tangan,” pokna baru bus deui ka kamar. Basa istrina ngadenge omongan eta ngaliwatan Si Lina, langsung gogodek. “Dasar apa menah mah teu aya kasabar,” pokna bari rada hanjakal.

Pamulang, 21 Jan 2008

Comments (1) »