Posts tagged Cawokah

Asmara Nyi Randa

Ceu Kokom teh randa ngora. Umur 35 taun, pepegatan karek 6 bulan. “Daripada nyeri hate diduakeun,” pokna soal alesanana menta pegat ti Kang Junaedi. Najan sababaraha kali ngabantah, tapi Kokom boga bukti surat cinta keur salakina.
Loba nu ngahelaran Ceu Kokom teh. Tapi can aya nu pas jeung lelembutanana. “Hayang ka bentang lapangan,” ceuk Ceu Kokom. Ti leuleutik manehna memang geus resep kana maenbal. Kabawakeun ku karesep akina aalmarhum anu mindeng pisan ngajak manehna lalajo.
Sabenerna aya lalaki nu cocok jeung hate Ceu Kokom. Ngaranna Sasmita. Pinter pisan maenbal. Katelahna teh si bajing, pedah mun keur maen lincah pisan ngahindar tengkasan batur.
Sasmita teh karek 29 taun umurna. “Tapi perbedaan umur man lain masalah,” Ceu Kokom tangginas pisan ngajawab lamun di gonjak ku Bi Mumun. Memang tatanggana eta apal pisan yen Kokom teh ngidolakeun Sasmita. Malah Bi Mumum nyaksian pisan Kokom teh nyelapkeun poto sasimta dina loketna.
“Memang lain umur nu ngahalangan mah. Tapi Neng Lia,” Bi Mumun ngagonjak. Memang Sasmita teh mindeng diisukeun ditaksir ku Neng Lia, bentang kampung anak pangsiunan Camat.
Ngadenge panggonjak Bi Mumun teh Kokom jebi. “Siapa takut?” pokna. Kokom memang teu siuen bersaing. Malah wani pisan. Manehna oge wani togmol nepikeun eusi hatena ka Sasmita. Tapi Sasmitana justru kalah murungkut. Kaget meureun nempo kawani randa ngora anu salawasna make pakaen seksi teh. Basa Kokom reres nyatakeun cinta, si tukang ragaji teh malah kabur tanpa pamitan deui. Kokom harita teh ukur bisa camberut bari nenjragan taneuh saking ku jengkel. “Ih, piraku aya ucing teu beuki ku lauk asin?” pokna.
Tapi manehna teu kapok. Terus nenangan celah keur ngadeukeutan Sasmita.
Malem ieu kebaneran aya layar tancep di alun-alun desa. Neng Kokom dandan sataker tanaga. Biwir ambucuy, pipi beureum, tur awak seungit ku parfum. Manehna oge tetap make pakean trademark-na: rok mini jeung kaos yukensi.
“Aduh, ieu randa bengsrat rek kamana mani gaya kieu? Nyegat tukang ragaji?” Bi Mumun langsung ngagonjak basa mireungeuh Kokom kaluar ti imah.
“Mau tau aja,” tembal Kokom bari buru-buru indit. Manehna keur hoream ngalayanan kacerewedan tatanggana teh.
Tetela geus rame alun-alun teh. Padahal film gratisan teh can mimitu diputer. Kokom luak-lieuk. Terus koloying kaditu-kadieu. Neangan buah hatena: Sasmita si bentang lapangan. Tapi lapur taya kalangkangna.
“Ucil, nempo Sasmita?” tanya Kokom ka si Ucil nu keur nguyup bajigur. Ucil teh batur gawe Sasmita. Manehna oge jago maenbal. Tapi Kokom teu kataji ka manehna mah. Awakna pengkrang tur geus buntutan. Satilu-tilu malah anakna ge.
“Tadi mah di beulah ditu,” Su Ucil nunjuk hareupeun bale desa.
Kokom ngaleos ka tempat anu ditunjuk. Katatang-koteteng, berekah teu kapanggih. Hatena tambah jengkel lantaran karasa ngadadak hayang kiih. Kiih dimana? Piraka kudu balik ka imah mah. Ah, lah-lahan manehna nuju ka gigireun bale desa. Di dinya aya rungkun kembang. Tempat aman keur ngaleupaskeun hajat.
Lauk-lieuk, sepi. Porosot calana jero di kahadapkeun, gog manehna cingogo. Tapi can cer, ceulina kaburu ngadenge sora anu sering kaimpi-impi. Sora Sasmita. Datangna tina rungkun kembang beulah kulon.
Kokom gesat-gesut hudang tur menerkeun calanan. Lalaunan manehna ngadeukeutan rungkun asal sora.
“Sayang, sok atuh ka dieu. Hanyang sun yeuh.”
Deg, Ceu Kokom lir digodam. Naha Sasmita keur indehoy jeung saha.
“Ih, kalah ngabalieur. Kadieu sok. Tah kitu. Abdi geus teu kaduga. Kangen.”
Ceu kokom ngeteyep ngadeukeutan. Kadenge sada celengok nu keur ciuman. Kokom asa nelektek. Naha jeung saha Sasmita teh? Jeung Neng Lia?
“Aduh sayang biwir salira teh kacida manisna. Lir diolesan madu.”
Sora Sasmita ditembalan ku sora seuri laun. Kokom beuki deukeut. Manhena bisa nempo nu keur asik paduduaan, diuk pagegeye, rapet pisan. Tapi teu ketembong beungeutna da nyanghareup ka beulah ditu.
“Sayang, hayu atuh urang mulang. Mempeng di imah keur kosong. Geus teu kuat yeuh.”
“Engke ah, hayang lalajo heula.”
Hah? Kokom kaget. Na sorana teh asal kenal pisan. Tapi ah, piraku.
“Ah, ulah lalajo heula. Geus teu kaduga. Yeuh geura cabak geus nangtung titatadi.” Sasmita tembong ngaragamang kana leungeuna pasanganan. Terus ditarik ke lebah puhu pingpina.
“Ih, mani jeceng..,” tembal pasangannana bari nyikikik.
Kokom tambah ngarenjag. Memang teu salah, sora jelema kadua teh kacida akrab jeung manehna. Nyi randa teh ngarasa bumi asa tungkeb. Awakna rampohpoy. Leuleus.
Manehna kaduga ngajerit. “Kurang ajar. Lalaki atah adol!” Pasangan nu keur asik teh tembong kaget. Grubug, terus nangtung. Lampu ti lapangan antra nyorot beungetu duanana. Sasmita tembong reuwas. Oge lalaki anu aya di gigireunana. Lalaki…memang benar lalaki.
Kokom tutunjuk. “Kurang ajar. Jadi itu ieu nyah mengkeluk anu jadi lantaran baruntak rumah tangga urang teh,” pokno satengah ngajerit. “Duh kang Junaedi teungteuingeun.” Kokom rahpompoy. Bruk ambruk. Sasmita jeung Juanedi olohok.(*)

Iklan

Comments (1) »

Asmara jeung Gurilap Bedog

Mana mangkeluk teh? Maman nyumput dina dapuran kapol. Matana seukeut nengetan buruan tukangeun imah Mang Kosim. Tapi nu tembong ngan ukur Onih, pamajikanana, nu keur sibuk nutu. Na kamana mangkeluk teh?
Maman inget omongan si Gopar, Si ontohod Kosim teh sok meped-meped si Onih mun keur nutu. “Malah pasti leuwih ti meped mungkul,” harita teh si Gopar nyakakak.
Maman muncereng. “Maksud ilaing naon euy?”
“Ah, uing mah karunya we ka didinya. Pamajikan dihakan batur, diantepkeun bae.”
Maman beuki nyeuneu. “Dihakan? Naon maksud sia teh?”
Gopar nyakakak. Bau alkohol merul tina napasna. Sigana manehna tas nginum di pangojegan tadi. “Ari pamajikan silang sok mawa beas loba kan ari balik di imah Si Kosim teh?” tanyana.
Maman teu nembal. Gopar deui-deui ngagakgak. “Na maneh teu mikir, piraku buburuh nutu sapajuan nepika diburuhan satengah karung? Memang nutuna sok meunang sakumaha? Dua karung? Hahaha.”
Maman kerung. Memang manehna oge mindeng heran. Tapi salila ieu mah nyangka Ki Kosim teh memang berehan.
“Yeuh aing mah karunya kam aneh, Man. Loba nu geus nyaksian, kadang-kadang pamajikan maneh teh sok diajakan kajero imah ku Si Kosim. Ngadon naon coba? Nu matak nyurigakeun mah ngajak kajero imahna teh pas pisan mun pamajikannana keur euwueh di imah.”
Lamunan Maman teh kaganggu ku sora reungit anu rabeng gigerun ceulina. Reungit bangkawakok! Maman terus nitenan deui intipanana. Eh, itu, si mangkeluk teh kaluar ti dapur. Maman gancang narik awakna supaya teu kanyahoan ku Kosim anu tembong langsung nengetan kayaan. Cileuk kaditu, ciluek kadieu.
Hah, heueuh nyurigakeun pisan polahna teh. Tuh tembong manhena terus ngadeukeutan si Onih. Ngajak ngobrol. Tapi Maman teu bisa ngadenge naon nu diobrolkeun da rada jauh jarak manehna nyumput jeung tempat pamajikanan nutu teh.
Nu ngobrol tembong uplek. Maman nyaksikan pamajikanan kalan-kalan seuri. Tapi ari leungeuna mah terus nutu. Ari Kosim ngadon diuk dina tunggul kai.
Kira-kira lima menit, Kosim cengkat. Culak-ciluek. Terus ngadeukeutan ka si Onih. Manehna ngadon ngaharewos. Si Oneh eureun nutuna. Ngadon nyikikik baru neunggeul dada Kosim. Maman nguntab nempo kitu teh. Tapi menehna nyabar-nyabarkeun hate.
Nu ngobrol beuki asik. Kosim malah tembong nyekelan leungeun onih, terus ditungtun nuju ka dapur. Onih nurut. Nuturkeun bari rurat-reret ka sabudeureun tempat.
Di tukangan dapuran kapol, Maman tambah kekerot. Bener sigana kacurigaan si Gopar teh. Manehna nyaksian dua intipannana teh arasuk ke dapur. Ati-ati, Maman gancang ngadeukeutan jandela dapur. Tina sela-sela jandela nu geus bobo manehna bisa awas kajero dapur. Tembing Kosim jeung Onih geus diuk pagegeye. Masih ngobrol bari pating cirihil seuri. Maman ngarampa bedog anu ngagaplok dina cangkengna.
“Sok atuh buka.” Sora si mangkeluk.
“Alim ah isin.” Onih nembalan. Tapi panonan ngadon ngadilak, semu nu ngajak.
“Ah, era ku saha. Pan euweuh sasaha.”
Onih cicing. “Sok atuh ku bapa dibukana.”
Leungeun Kosim langsung gerilya, mukaan kancing kabaya. Onih teu nolak. Teu lila awakna tinggal kutang jeung samping. Kosim can eureun. Kutang nu geus kuleuheu teh langsung didudut. Onih satengah bulucun.
Kosim beuki napsu. Awakna tembong semu ngadegdeg basa nguculan samping Onih. Onih oge rikat mantuan. Teu kungsi lila manehna teh geus bener-bener bugil. Kosim riket ngudaran pakean sorangan. Dua awak nu taranjang terus siling tangkeup. Bruk kana salu.
Di luar jandela Maman mata simeuteun. Bener-bener teu percaya ku polah pamajikanan. Dasar awewe murahan! Paingan baheula ema make sababaraha kali nanya basa manehna ngajak ngalamar nyi ronggeng teh. Sigana ema geus boga dugaan.
Di jero, nu papuket beuki maceuh. Kosim ngahegak, Odah humarurung. “Teras Pa. Aduk ni’mat pisan. Teras pa, teras..auw…aduk..enak…” Kosim beuki motah, Odah beuki sering aduh-aduhan.
Maman ngadegdeg ku ambek. Manehna oge heran kabina-bina. Tilu taun rumah tangga, can pernah salila hubungan badan manehna ngadenge pamajikanan humarurung siga kitu.
“Dasar bangkawarah!” ambekna geus teu kaampeuh. Sret, mesat bedog. Sebrut narajang panto. Nu papuket kaget. Maman teu talangke, ngayunkeun bedogna sababaraha kali. Sora humarurung nu pinuh ku napsu teh ganti jadi koceak maratan langit.(Saung Ranggon, Feb 2008)

Leave a comment »